Koszyk  

jest pusty

Kategorie

Producenci

Reklama

Regulamin sklepu internetowego Autogaz-Market.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.autogaz-market.pl.
Sprzedającym jest firma PHU GAZ-POL-STAL Arkadiusz Pasieka dostępny pod adresem
ul. Zagórska 124, 42-680 Tarnowskie Góry, prowadzący działalność na podstawie
jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej, zarejestrowana przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
pod numerem 13543/2003  numer  NIP:626-131-51-02, Regon: 277731654
zwany także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@autogaz-market.pl
– pod numerem telefonu +48 791511238

 

§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. 
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza
Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.autogazmarket.
pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,
a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem http://www.autogaz-market.pl/
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji
Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.autogaz-market.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za
pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient
powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem
podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania
techniczne:
a. dowolna przeglądarka internetowa pracująca z systemami Microsoft Windows
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są wyrażane w złotych polskich.
Wartość netto/brutto jest podawana bezpośrednio na stronie z opisem towaru. Podane
ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i
prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany
oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z
Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do
anulowania Zamówienia. 

 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Klient w procesie 

składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać
załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany
adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych,
w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z
załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i
 przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich
 przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich
przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma
prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez System teleinformatyczny w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać
login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany
przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło
Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i
chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Klient po zalogowaniu na Sklepie Internetowym, korzystając z zakładki MOJE KONTO ma możliwość 

w każdym czasie do wglądu w dane swojego konta , ma również możliwość ich poprawienia lub

 usunięcia. 

10. Klient w każdym czasie ma prawo do żądania usunięcia swojego konta ze Sklepu Internetowego

 Sprzedającego. W tym celu Klient powinien przesłać stosowne oświadczenie drogą mailową,

 korzystając z zarejestrowanego w danych konta adresu poczty elektronicznej. 

11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną
odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na
rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za
pobraniem”.

 

 § 4 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Wraz z naciśnięciem przez Klienta klawisza "Kupuję i Płacę" następuje zatwierdzenie zamówienia,

a na adres poczty elektronicznej Klienta, poprzez system mailingowy Sklepu Internetowego,  zostaje

 wysłana wiadomość mailowa potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży.

2.  Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu

internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym

mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów

do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci

mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Dane są przekazywane dobrowolnie.

4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu

błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę”

Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@autogaz-market.pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w

każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie

Teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem

informacji zawartych w plikach cookies. 

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu
zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za
pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego towarów
zakupionych za pośrednictwem strony sklepu w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w trakcie składania
zamówienia na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on
zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” lub potwierdzonych przez serwis transakcyjny
PayU. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu
należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2
dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Wysyłka”.
5. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne
od pracy.
6. Wszelakie odstępstwa od zasad zawartych w punkcie 5, nie będące wynikiem
zdarzenia losowego, awarii itp. będą sygnalizowane poprzez informację na stronie
Sklepu Internetowego.

 

§ 6 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za
pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewem na konto bankowe
sklepu.
3. W przypadku wyboru opcji przelew, wpłaty należy dokonywać na poniższe dane:
P.H.U. GAZ-POL-STAL Arkadiusz Pasieka

ul. Zagórska 124

42-680 Tarnowskie Góry

- główny rachunek bankowy 

mBank - 70 1140 2004 0000 3402 4428 3901

 

- rachunek bankowy dla faktur VAT z odroczonym terminem płatności

mBank - 68 1140 2004 0000 3802 5242 9704 

 

Dane banku
BRE Bank S.A. INTERNET BANKING

al. Piłsudskiego 3

90-368 Łódź
Dla wpłat z zagranicy:
IBAN PL70114020040000340244283901

BIC/SWIFT BRE Banku: BREXPLPWMBK

SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

 

§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, w terminie 14
dni (podstawa prawna: USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a
gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem
na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana
za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
daty wysłania oświadczenia. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
PHU GAZ-POL-STAL

ul. Zagórska 124

42-680 Tarnowskie Góry
4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art.38 pkt.3

możliwości  zwrotu nie podlegają towary gdzie przedmiotem świadczenia jest rzecz

nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. przewody cięte z metra)

 

5. Konsument może skorzystać z formularza zwrotu pod adresem

http://autogaz-market.com.pl/images/zwrot.pdf

 lub  według poniższego wzoru:
Miejscowość i Data

Do PHU GAZ-POL-STAL Arkadiusz Pasieka

Zagórska 124

42-680 Tarnowskie Góry

 

Imię i Nazwisko

Adres

Numer telefonu

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

przedsiębiorstwa

Ja, ………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących towarów ……………………………………

Towary otrzymałem w dniu …...........................

Proszę o zwrot kwoty......................... na konto bankowe

numer .........................................

Podpis klienta 

 6. W przypadku zwrotu Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

(np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania)

§ 8 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na
terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach
sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji
wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane
bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy
punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów
oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę
reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
PHU GAZ-POL-STAL
ul. Zagórska 124
42-680 Tarnowskie Góry
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z
dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem:
http://autogaz-market.com.pl/images/reklamacja.pdf lub według poniższego wzoru:
Miejscowość i Data

Do PHU GAZ-POL-STAL Arkadiusz Pasieka

Zagórska 124

42-680 Tarnowskie Góry

 

Imię i Nazwisko

Adres

Numer telefonu

REKLAMACJA TOWARU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy.

Wada polega na:

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks

cywilny żądam:

– wymiany na nowy* (art. 561 § 1)

– nieodpłatną naprawę* (art. 561 § 1)

– obniżenia ceny towaru o kwotę.......(słownie ….........)zł

Kwotę proszę przesłać na poniższe konto bankowe: (art. 560 § 1)

Podpis klienta 

*- niepotrzebne skreślić

 

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W
przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca niezwłocznie
naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci wartość
kupionego towaru.
5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu
Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku
akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy
w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje
uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu
będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo
 polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta. 
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy
według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia
17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów.

 


Strona głównaStrona główna